Doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng hơn 30% sau 5 tháng

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp bất động sản phản ánh gặp nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động kinh doanh.