"Quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược"

Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.