Yêu cầu không trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương 2022

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại thời điểm cuối tháng 11, tiến độ giải ngân vốn đầu tư cả năm 2022 vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra khi mới ở mức 58,33%.