Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đã giải ngân được hơn 13.600 tỷ đồng

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng giải ngân gần 3.400 tỷ đồng, tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác giải ngân 658 tỷ, công tác xây lắp giải ngân hơn 9.600 tỷ.