Bằng cách nào ngân sách nhà nước có thêm gần 700.000 tỷ đồng trong 5 tháng?

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán.